Categorie: LEGEA 544 / 2001

Buletin informativ – 2017

Buletin informativ în conformitate cu

art. 5 alin. 2 din Legea 544/2001

1. Acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice

a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Livada

 Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata 
 Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile ulterioare 
 Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare 
 Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica 
 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare 
 Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata 
– Legea 227/2015, privind Codul fiscal
 
– Legea 53/2003, Codul Muncii

b) Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei Livada judetul Arad

b1) Organigrama institutiei 

b2) Regulamentul de organizare si functionare 

b3) Programul de functionare 
Luni si miercuri, între orele:
  8.00 – 16.00 ;

Marti si joi, între orele:   8,00 – 17,00 ;

Vineri, între orele: 8,00 – 14,00.

b4) Program de audiente

Primar, Emanuel Horhat-Coraș, luni 12,00-14,00 şi joi 15,00-17,00 

Viceprimar, , marţi 14,00-16,00 şi vineri 9,00-11,00

Secretar,Birău Ana-Maria,  miercuri 9,00-11,00 şi joi 15,00-17,00

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei Livada si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public.

Conducerea Primariei comunei Livada

Emanuel Horhat-Coraș  – Primarul comunei Livada 
 – Viceprimarul comunei Livada 
Birău Ana-Maria  – Secretarul comunei Livada

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public: 
Birău Ana-Maria

d) Coordonatele de contact

Denumire: Primaria comunei Beliu
Sediul: comuna Beliu nr.632 judeţul Arad

Telefon: 0257 322 239 Fax: 0257 322 239

 

E-mail: primariabeliu@gmail.com

Site : www.beliu.ro

e) Sursele financiare,  bugetul  si bilantul contabil se pot consulta la sediul institutiei

f) Lista cuprinzand documentele de interes public

Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public: 
– Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Livada;
 
– Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei Livada;
 
– Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei Livada, si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice
 
– Coordonatele de contact ale Primariei comunei Livada respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet
 
– Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil
 
– Programele si strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul institutiei
 
– Lista documentelor produse si/sau gestionate,
 potrivit legii 
– Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

g) Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

– dispozitiei ale primarului 
– proiecte de hotarâri
 
– instrumente de prezentare a actelor administrative: expunere de motive, note de fundamentare, referate de aprobare
 
– note de discutii
 
– referate de aprobare
 
– fise de audienta
 
– protocoale
 
– rapoarte
 
– studii
 
– analize
 
– prognoze
 
– proiecte de strategii
 
– scrisori sau adrese
 
– materiale de specialitate
 
– fise de proiect
 
– contracte de achizitie publica
 
– procese-verbale
 
– adrese
 
– observatii si propuneri
 
– avize
 
– planuri urbanistice de detaliu sau zonale
 
– planul urbanistic general
 
– certificate de urbanism si autorizatii de construire/desfiintare
 
– autorizatii pentru activitati independente (asociatii familiale, persoane fizice), autorizatii taxi, autorizatii de functionare si avize pentru orarul de functionare
 
– autorizatii de acces în zone cu restrictii de tonaj
 
– date de stare civila

h) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate – sunt prevazute in art. 21 si 22 din Legea nr. 544/ 2004 privind liberul acces la informatiile de interes public, si anume:

– reclamatia administrativa – se depune la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice 
– plângerea la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice.

Comuna Beliu - judetul Arad © 2017 Frontier Theme

Continuarea navigării pe acest site reprezintă acordul Dvs. tacit pentru folosirea tehnologiei "COOKIE" mai multe informații

Conform legislației europene în vigoare suntem obligați să vă informăm cu privire la folosirea tehnologiei "Cookies". Orice browser modern folosește această tehnologie, în principal pentru a vă asigura securitatea și pentru a reține opțiunile Dvs. personale folosite în procesul de navigare pe un site web. Totuși, există persoane sau entități care folosesc această facilitate, urmărindu-vă pe termen lung comportamentul de navigare on-line, ceea ce constituie, într-o opinie general acceptată în UE, o intruziune în intimitatea personală a vizitatorului.

Închide