PROIECT DE HOTĂRÂRE din 14 .10. 2017 pentru aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018,

 

Anexa – Tabloul valorilor impozabile

Primarul Comunei Beliu, Jud. Arad,

Având în vedere:

 • art. 56 din Constituţia României;

 • prevederile Legii 227/2015 privind noul cod fiscal precum şi propunerile de taxe speciale/ locale pentru anul 2017 înaintate prin adrese/referate/note interne,

 • Referat compartiment juridic si social privind stabilirea unor taxe speciale,

 • art. 20 şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,

 • prevederile Titlului IX – Impozite şi taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

 • Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală ,

 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare,

 • Ordonanța de urgență nr.41/2016-privind stabilirea unor masuri de simplificare

la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, care modifică Legea 117/1999-privind taxele extrajudiciare de timbru,

 • HCL nr.38/22.05.2015 privind stabilirea taxelor pt eliberarea atestatului de producător şi a carnetelor de comercializare, precum şi a vizei semestriale,

 • Luând în considerare necesitatea finanţării cheltuielilor publice locale, precum şi condiţiile specifice zonei,

 • Raportul de specialitate întocmit de către Compartimentul Taxe şi Impozite Locale,

 • proces verbal de afişare a proiectului de hotărâre,

În temeiul art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică republicată, cu modificările şi completările ulterioare , propun următorul

PROIECT DE HOTĂRÂRE :

 1. Stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018, după cum urmează:

  1. nivelurile stabilite în sume fixe precum şi cuantumul valorilor impozabile sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2018, constituind Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

  2. cota prevăzută la art.457 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la 0,1 %;

  3. cota prevăzută la art.458 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la 1 %;

  4. cota prevăzută la art.460 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa pentru clădirile rezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la 0,1 %

  5. cota prevăzută la art.460 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la 1%;

  6. cota prevăzută la art.460 alin.(8) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa pentru clădirile a căror valoare impozabilă nu a fost actualizată în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la 5%, ( care devine in final 7,5% (5%+ 2,5%) prin aplicarea cotei aditionale, de 50% in baza art. 489 din legea 227/2015 mentionata la art. 3 din prezenta hotarare)

  7. cota prevăzută la art. 470 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 (impozitul pentru mijloacele de transport hibride), se stabileşte la 100 %;

  8. cota prevăzută la art. 477 alin. (5) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate), se stabileşte la 3%, aplicată la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate – exclusiv TVA;

  9. cotele prevăzute la art. 481 alin. (2), lit.a) si lit b) din Legea nr.227/2015 se stabilesc după cum urmează:

   1. 2% în cazul unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională

   2. 5% în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate anterior

 1. Aprobarea bonificaţiilor prevăzute la art.462 (2), la art.467 (2) şi la art.472 (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal pentru plata cu anticipaţie până la data de 31 martie, a impozitelor locale datorate pentru întregul an de către contribuabili după cum urmează:

  1. 10% în cazul impozitului pe clădiri persoane fizice;

  2. 10% în cazul impozitului pe teren persoane fizice;

  3. 10% în cazul impozitului pe mijloacele de transport persoane fizice

  4. 5% în cazul impozitului pe clădiri persoane juridice;

  5. 5% în cazul impozitului pe teren persoane juridice;

  6. 5% în cazul impozitului pe mijloacele de transport persoane juridice

 1. Stabilirea, pentru anul 2018, în conformitate cu art.489 alin. din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a urmatoarelor cote adiţionale la impozitele şi taxele locale:

 1. 50% in cazul impozitului/taxei pentru clădirile rezidentiale/nerezidentiale, deţinute de persoane juridice, a căror valoare impozabilă nu a fost actualizată în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă

 2. 50 % in cazul impozitului/taxei pe teren datorate de persoane juridice pentru terenurile amplasate in extravilan

 1. Aprobarea procedurii de acordare a scutirilor reglementate de art. 456 alin 1, art. 464 alin 1 si art. 469 alin 1 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, precum şi procedura de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare restante prevăzută la art. 185 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 1. Aprobarea acordării de facilităţi fiscale constând în scutirea impozitului/taxei pe clădiri si a impozitului/taxei pe teren, cu respectarea dupa caz, a procedurilor mentionate la art. 6-9, pentru următoarele categorii de clădiri, terenuri dupa caz, astfel:

 1. clădirile/terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale

 2. clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public, respectiv terenurile aferente acestor cladiri

 3. clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public, respectiv terenurile aferente aferente acestor clădiri

 4. clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public, respectiv terenurile aferente acestora clădiri

 5. clădirile/terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul;

 6. clădirea folosită ca domiciliu aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare (eroi Revolutie), respectiv terenurile aferente acestor cladiri.

 7. clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

 8. clădirile unde au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare

 9. clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.

 1. Aprobarea procedurii de acordare a facilităţilor la plata impozitului pe clădiri şi teren aferent clădirilor utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către asociaţiile şi intreprinderile sociale, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 1. Aprobarea procedurii de acordare a facilităţilor la plata impozitului pe clădiri şi teren în cazul unei calamităţi naturale, potrivit Anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 1. Aprobarea procedurii de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru clădirile şi teren în cazul persoanelor prevăzute în Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din 4 noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, conform Anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 1. Aprobarea procedurii de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru clădirile la care au fost realizate lucrări în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 şi a Legii nr. 153/2011, conform Anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 1. Adoptarea/menţinerea, conform art. 484 alin 2 din Legea 227/2015 privind codul fiscal, a următoarelor taxe speciale:

    1. taxe speciale pentru emiterea în regim de urgenţă a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare, conform Anexei 7 la prezenta hotarâre.

    2. taxa specială de salubrizare datorată de persoane fizice şi juridice conform HCL, conform Anexei nr. 8

    3. taxe speciale pentru emiterea avizului si inregistrarea orarelor de functionare a unitatilor comerciale pe raza COMUNEI BELIU reglementate de REGULAMENTUL PRIVIND ELIBERAREA AVIZULUI PROGRAM ŞI A AUTORIZAŢIEI DE FUNCŢIONARE PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR COMERCIALE ÎN COMUNA BELIU în conformitate cu prevederile OUG 99/2000, conform procedurii prevăzute in Anexa 9 la prezenta hotărâre
    4. taxe aferente activităţii de evidenţă a persoanelor, conform Anexei 10 si 11 la prezenta hotarare

    5. taxe speciale aferente Biroului Registrului Agricol, conform Anexei 12.

    6. alte taxe speciale conf. Anexei 13

 1. Stabilirea nivelurilor taxelor extrajudiciare de timbru instituite prin Legea nr. 117/1999 în cuantumurile prezentate în Anexa nr. 14 la prezenta hotărâre.

 1. Sancţiunile şi contravenţiile pentru cazurile de încălcare/nerespectare a legislaţiei sunt detaliate in Anexa nr. 15 la prezenta hotărâre.

 1. Aprobarea practicării in anul 2017 de către Biroul Taxe şi Impozite Locale Beliu a următoarelor tarifele/ taxe/ sancţiuni:

 1. referitor la ocuparea temporară a domeniului public/comerţ stradal, tarifele de referinţă pentru anul 2017 sunt detaliate în Anexa nr. 16 la prezenta hotărâre;

 2. referitor la sancţiunile ce urmează a fi aplicate în cursul anului 2018 pentru ocuparea abuzivă a domeniului public sau privat a COMUNEI BELIU, acestea sunt detaliate în Anexa nr. 17 la prezenta hotărâre;

 3. referitor la închirierea Căminelor Culturale pentru alte activităţi decât spectacole, tarifele de referinţă sunt detaliate în Anexa nr. 18 la prezenta hotărâre;

 4. referitor la închirierea Sălii de sport, tarifele de referinţă sunt detaliate în Anexa nr. 19 la prezenta hotărâre;

 5. referitor la închirierea Terenului sintetic din curtea şcolii, tarifele de referinţă sunt detaliate în Anexa nr. 20 la prezenta hotărâre;

 6. referitor la tarifele practicate pentru activităţile autofinanţate, tarifele de referinţă sunt detaliate în Anexa 21 la prezenta hotărâre;

Art.14. Hotărâre ce se va adopta va intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2018.

Art.15. Secretarul comunei va comunica hotărârea ce se va adopta cu :

   • Instituţia Prefectului judeţului ARAD,

   • Primarul comunei BELIU,

   • Biroul financiar-contabilitate-impozite si taxe-administrativ,

   • Compartimentul Taxe si Impozite Locale,

   • Site-ul propriu.,

   • Cetăţenii prin afişare.

INIŢIATOR PROIECT AVIZAT DE LEGALITATE

PRIMAR SECRETAR

jr. HORHAT-CORAȘ EMANUEL jr. BIRĂU ANA-MARIA

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support

Continuarea navigării pe acest site reprezintă acordul Dvs. tacit pentru folosirea tehnologiei "COOKIE" mai multe informații

Conform legislației europene în vigoare suntem obligați să vă informăm cu privire la folosirea tehnologiei "Cookies". Orice browser modern folosește această tehnologie, în principal pentru a vă asigura securitatea și pentru a reține opțiunile Dvs. personale folosite în procesul de navigare pe un site web. Totuși, există persoane sau entități care folosesc această facilitate, urmărindu-vă pe termen lung comportamentul de navigare on-line, ceea ce constituie, într-o opinie general acceptată în UE, o intruziune în intimitatea personală a vizitatorului.

Închide