ANUNȚ CONCURSURI pentru ocuparea pe durată determinată a două funcții publice de execuție temporar vacante din cadrul SPCLEP BELIU

Nr. 488 / 15.02.2023

ANUNȚ CONCURSURI

pentru ocuparea pe durată determinată a două funcții publice de

execuție temporar vacante din cadrul SPCLEP BELIU,

Primăria Comunei Beliu anunță organizarea a două concursuri pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție temporar vacante astfel :

  1. CONSILIER clasa I, grad profesional asistent , cu atribuţii de evidenţă a persoanei din cadrul compartimentului SPCLEP, al Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Beliu, se va face pe durata determinată și cu program normal de lucru de 8 ore /zi , adică 40 ore/săptămână.
  2. CONSILIER clasa I, grad profesional principal , cu atribuţii de evidenţă a persoanei din cadrul compartimentului SPCLEP, al Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Beliu, se va face pe durata determinată și cu program normal de lucru de 8 ore /zi , adică 40 ore/săptămână.

Probele stabilite pentru cele două concursuri sunt :

  1. Selecția dosarelor : în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

b) Proba scrisă : 15.03. 2023, orele 10,00;

c) Interviul în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Publicitatea concursurilor se va asigura începând cu data de 15.02.2023 pe site-ul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici și pe site-ul Primăriei Comunei Beliu : www.comunabeliu.ro.

Termenul de depunere a dosarelor de concurs la registratura Primăriei Comunei Beliu va fi de 10 zile de la data publicării anunțului , respectiv în perioada 15.02.2023 – 22.02.2023 .

 

Dosarele de înscriere la concursuri trebuie sa contina:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr. 611/2008;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă

efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă , adeverinţa eliberată de angajator pentru

perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei conform Anexei nr.2d din H.G. nr. 611/2008;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu

cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h) cazierul judiciar;

i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din

formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifica.

Condițiile de ocupare a celor două funcții sunt :

1. cele prevăzute de art. 465, cu completările ulterioare, prin raportare la art.613 din același act normativ, respectiv din Ordonanța de urgenta nr. 57/ 2019 – privind Codul administrativ, cu completările ulterioare :

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical, să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de către medicul de familie,

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post – condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

2. studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă,

  1. vechimea în specialitatea studiilor necesare :

  • minimum 1 an pentru postul de consilier asistent ,

  • minimum 5 ani pentru postul de consilier principal.

Constituirea comisiei de concursuri și de soluționare a contestațiilor : se va face cu respectarea prevederilor art.26, alin. 2 din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,

Secretariatul celor două comisii va fi asigurat de către doamna BIRĂU ANA-MARIA secretar general UAT.

Bibliografia, tematica, atribuțiile stabilite în fișa postului, precum și alte date necesare desfășurării concursului se publică pe pagina de internet a primăriei comunei Beliu , www.comunabeliu.ro , la secțiunea special creată în acest scop, odata cu anunțul concursului ,

Informațiile urmând a se menține la locul de publicare până la finalizarea concursului.

Informaţii suplimentare: se pot obţine la sediul Primăriei comunei Beliu, nr.632, jud.Arad, tel /fax 0257-322239 sau la adresa de e-mail : primariabeliu@gmail.com , persoana de contact fiind d-na BIRĂU ANA-MARIA, secretarul comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor.

PRIMAR

HORHAT-CORAȘ EMANUEL


Anexa la anunț concurs 488/07.02.2023

BIBLIOGRAFIE CONCURS

1.Constituția României, republicată

      cu tematica cunoașterea constituției

    2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

      cu tematica reglementări privind respectarea demnității umane, protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirea și combaterea incitării la ură și discriminare

    3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

      cu tematica reglementări privind respectarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii

    4. Titlul I si II ale părții a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

      cu tematica reglementări privind administrația publică și funcția publică

    5. O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare

      cu tematica Reglementări în domeniul funcționării serviciilor publice de evidență a persoanelor

    6. H.G. nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil;

      cu tematica Reglementări în domeniul evidenței persoanelor

    7. O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

      cu tematica Reglementări în domeniul evidenței persoanelor

    8. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

      cu tematica Reglementări în domeniul stării civile

    9. H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare;

      cu tematica Reglementări în domeniul stării civile

    10. Legea nr. 21/1991 – Legea cetăţeniei române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

      cu tematica Reglementări în domeniul cetățeniei

    11. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

      cu tematica Reglementări în domeniul drepturilor copilului

    12. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

      cu tematica Reglementări în domeniul transparenţei decizionale în administraţia publică, republicată

    13. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare

      cu tematica Reglementări în domeniul liberului acces la informaţiile de interes public

    14. Regulamentul UE nr. 679/27.04.2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 a Consiliului Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare

      cu tematica Reglementări în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support

Continuarea navigării pe acest site reprezintă acordul Dvs. tacit pentru folosirea tehnologiei "COOKIE" mai multe informații

Conform legislației europene în vigoare suntem obligați să vă informăm cu privire la folosirea tehnologiei "Cookies". Orice browser modern folosește această tehnologie, în principal pentru a vă asigura securitatea și pentru a reține opțiunile Dvs. personale folosite în procesul de navigare pe un site web. Totuși, există persoane sau entități care folosesc această facilitate, urmărindu-vă pe termen lung comportamentul de navigare on-line, ceea ce constituie, într-o opinie general acceptată în UE, o intruziune în intimitatea personală a vizitatorului.

Închide