Anunț – organizare concurs pentru ocuparea postului contractual vacant – mecanizator din cadrul Compartimentului Deszăpezire, Spații Verzi

A N U N Ţ

Primăria Comunei Beliu,judeţul Arad, în conformitate cu prevederile art.7 alin.1 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant mecanizator din cadrul Compartimentului Deszăpezire, Spații Verzi din Aparatul de Specialitate al Primarului comunei Beliu, judeţul Arad.

Concursul constă în:

 • Probă scrisă 11 iulie 2022,ora 10,oo
 • Interviul 13 iulie 2022 ora 10,oo

Termenul limită de înscriere la concurs şi depunere a dosarelor este 04.07.2022, ora 16,oo.

Documente necesare pentru înscrierea la concurs :

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
   b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
   c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
   d)copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţa care sa ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
   e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
   f)adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
   g)curriculum vitae;

Condiţii generale şi specifice necesare pentru ocuparea postului:

-generale:

   a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
   b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
   c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
   d)are capacitate deplină de exerciţiu;
   e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
   f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
   g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare:

 1. studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau profesionale,

 2. nu se solicită vechime în specialitatea studiilor,
 3. adeverință medicală apt pentru ocupația ,,mecanizator,,

 4. permis conducere categoria B
 5. specializare –certificat de pregătire profesională pentru buldoexcavatorist sau pentru mașini de terasament,

 6. disponibilitatea pentru lucru peste program sau la ore neprevăzute

Concursul constă în 3 etape succesive:

 1. selecția dosarelor de înscriere

 2. proba scrisă

 3. interviul

În vederea participării la concurs, candidații depun dosarele de concurs în termen de

10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului.

În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a

dosarelor de concurs, comisia de concurs are obligația de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs.


BIBLIOGRAFIE DE CONCURS PENTRU POSTUL DE ȘEF SVSU

-OUG 57/2019-Codul Administrativ; Partea a III-a , Titlul V, Partea a VI-a , Titlul III, Cap I, III și V,

-OUG 195/2002 – privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

– HGR 1391/2006 – privind regulamentul de aplicare al OUG 195/2002- privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

PRIMAR,

HORHAT-CORAȘ EMANUEL


Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support

Continuarea navigării pe acest site reprezintă acordul Dvs. tacit pentru folosirea tehnologiei "COOKIE" mai multe informații

Conform legislației europene în vigoare suntem obligați să vă informăm cu privire la folosirea tehnologiei "Cookies". Orice browser modern folosește această tehnologie, în principal pentru a vă asigura securitatea și pentru a reține opțiunile Dvs. personale folosite în procesul de navigare pe un site web. Totuși, există persoane sau entități care folosesc această facilitate, urmărindu-vă pe termen lung comportamentul de navigare on-line, ceea ce constituie, într-o opinie general acceptată în UE, o intruziune în intimitatea personală a vizitatorului.

Închide